นับเวลาถอยหลังวันเลือกตั้ง
สมาชิก อบต. และนายก อบต