ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 
   

 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.huayyung.go.th

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2563